Praktische informatie

Schooltijden

Maandag ​8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur​
​Dinsdag 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
​Woensdag 8.30-12.30 uur​
​Donderdag ​8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
​Vrijdag 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

 

​Aangepaste tijden voor de onderbouw
Groep 1 en 2 op vrijdag tot 12.00 uur

 

Inloop
Er is dagelijks inloop van 8.20 uur tot 8.25 uur.

 

Vakanties en roostervrije dagen schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023 

Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 05 januari 2024
Carnavalsvakantie: 12 februari 2024 t/m 16 februari 2024
Meivakantie: 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Zomervakantie: 08 juli 2024 t/m 16 augustus 2024

 

Studiedag: 25 september 2023     
Vrije middag: 13 oktober 2023

Studiedag: 10 november 2023

Studiedag: 06 december 2023

Vrije middag: 22 december 2023

Studiedag: 02 februari 2024

Vrije middag: 09 februari 2024

Studiedag: 29 maart 2024

Pasen: 01 april 2024

Vrije middag: 26 april 2024
Pinksteren: 20 mei 2024
Studiedag: 03 juni 2024

Vrije middag: 05 juli 2024

 

Verlofaanvraag

Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties?
Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school. U mag daarom alleen tijdens de schoolvakantie op vakantie met uw kind. Kan dit niet door uw werk? Dan kunt u vrij vragen bij de directeur van de school. Dit kan maar 1 keer per jaar en voor maximaal 10 schooldagen. Voorwaarde is dat u een werkgeversverklaring bij het verlofformulier indient dat u niet tijdens de schoolvakanties vrij kunt nemen.

 

Voorwaarden voor vrij buiten de schoolvakanties

Uw kind kan uitsluitend vrij krijgen als:

 

U door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Omdat u bijvoorbeeld seizoensgebonden werk doet, of dan piekdrukte heeft op uw werk;

 

Uw vakantie niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;

 

Uw vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen.

 

Toestemming vragen

U kunt vrij vragen voor uw kind bij de schooldirecteur. Dit moet u schriftelijk doen en uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat. Ook moet u hiervoor een verklaring van uw werkgever hebben. Daarin staat dat u niet op een ander moment op vakantie kunt gaan. De schooldirecteur beslist dan of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan 10 dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar.

 

Aanvraagformulieren

Aanvraag verlof 10 dagen of minder IKC De Geluksvogel
Aanvraag vakantieverlof buiten schoolvakantie IKC De Geluksvogel
Bijlage bij aanvraag vakantieverlof: Vakantieverklaring werkgever-zelfstandige IKC De Geluksvogel

 

Niet eens met beslissing

Krijgt u geen toestemming om buiten de schoolvakantie op vakantie met uw kind te gaan? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Meestal is dit de directeur van de school.

 

​Vrij bij bijzondere omstandigheden

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk.
Voor meer info klik op deze link

Leerlingenraad

De leerlingenraad van IKC De Geluksvogel bestaat uit acht leerlingen uit de niveaugroepen 5 t/m 8. De leerlingenraad komt één keer in de zes weken bij elkaar onder leiding van juf Inge. Deze bijeenkomsten hebben het doel een helder beeld te krijgen van hetgeen er speelt en leeft onder de leerlingen. Iedere bijeenkomst is er een agenda die in overleg wordt opgesteld. De leerlingen hebben de kans om hun mening te geven en mee te praten over de schoolorganisatie. Zo evalueren de leerlingen verschillende vieringen, denken zij mee over activiteiten in en buiten de klas, kunnen er ideeën worden aangedragen en verzorgen ze rondleidingen aan belangstellenden.

Ouderwerkgroep

Doelstelling OWG
Samen met het team organiseert de ouderwerkgroep activiteiten die naast het normale lesprogramma in school plaatsvinden. De basisdoelstelling van de ouderwerkgroep is het creëren en onderhouden van een goede samenwerking tussen ouders en school in het belang van alle kinderen. Een open en democratische samenwerking tussen de ouders en het team verzekert een gunstig schoolklimaat voor de leerlingen.

 

Taken OWG
De OWG organiseert verschillende vieringen als bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerstfeest, Pasen etc. Hierbij horen taken als het inkopen van benodigdheden, het inbrengen van ideeën, samenstellen van draaiboeken, de school versieren en het evalueren van de vieringen. De OWG is op zoek naar ouders die zich willen aansluiten bij de OWG. Mocht u interesse hebben of vragen hebben, kunt u zich aanmelden bij juf Xandra, juf Cindy, juf Tanja of juf Eva.

 

Leden ouderwerkgroep
Samantha Raven 
Ashley Guillaume 
Tamara Valcq
Juf Tanja
Juf Daphne

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is door MosaLira voor al haar scholen centraal geregeld, middels de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft elke school een eigen medezeggenschapsraad, de MR. De taken zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Op basis daarvan is er een reglement speciaal voor de scholen samengesteld. Onze MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. De MR heeft formele bevoegdheden. Er zijn onderwerpen van school waarover de MR moet meebeslissen en er zijn onderwerpen waarbij de MR alleen advies mag geven of om advies gevraagd kan worden. De MR denkt of beslist mee over de formatie van het team, de klassenorganisatie, het (digitaal) pestbeleid, overblijven, de financiën en veiligheid op school, het jaarplan en ondernemersplan, onderhoud van gebouwen en speelplaats e.d.

Eén van de doelen van de MR is te komen tot een goede communicatie met ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten en directie/managementteam. Daarom nodigt de MR iedereen uit mee te denken over het reilen en zeilen van de school. Voor vragen en/of opmerkingen kunt U terecht bij de leden van de MR (zie onderstaande lijst).

 

Contact
Voorzitter: Marij Vroemen, mea punt vroemen apestaart mosalira punt nl
Secretaris: Miranda Vandenboorn, m punt vandenboorn apestaart mosalira punt nl
Ouders: Anouk Thomissen (lid), Bertio Jansen (lid)

Jaarverslag 2022-2023

Tussenschoolse opvang (TSO)

Wat is voor ons Tussenschoolse opvang? 

Voorop staat dat kinderen moeten kunnen eten, drinken en spelen in een ontspannen sfeer. Het is tenslotte hun vrije tijd, al zijn er natuurlijk wel afspraken. We werken zo veel mogelijk leeftijdsgericht. Overblijven moet niet alleen leuk zijn voor jongere kinderen, ook oudere kinderen moeten met plezier komen. Spelmateriaal, afspraken en verantwoordelijkheden sluiten aan op de leeftijd van uw kind(eren).  Onze Tussenschoolse opvang wordt volledig georganiseerd door onze partner Kinderstralen. Voor meer informatie verwijzen jullie naar https://kinderstralen.nl

 

Betalingen

U kunt ervoor kiezen om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school te laten overblijven. De kosten hiervoor bedragen €2,20 per kind, per keer. De financiele admistratie van het overblijven wordt door Kinderstralen geregeld. Voor vragen verwijzen wij u dan ook naar https://kinderstralen.nl

 

Tegemoetkoming kosten 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders/verzorgers in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in deze kosten. Op de site van de Stichting Leergeld Maastricht Heuvelland www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl vindt u uitleg over eventuele financiële ondersteuning voor betaling van de ouderbijdrage en tevens het aanvraagformulier.    

 

Mocht u hulp wensen, kunt u contact opnemen met onze brugcoach Shelly Hermans telefoonnummer: 06-46610039

 

De bibliotheek op school

Wat is een Bibliotheek op School
Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Een goede, actuele collectie boeken binnen de muren van de school kan het leesplezier aanwakkeren en bevorderen. Als kinderen zeggen niet van lezen te houden, komt dat meer dan eens doordat ze nog niet in aanraking zijn gekomen met de voor hem/haar geschikte boeken. Als de boeken in de schoolbibliotheek overzichtelijk gepresenteerd staan en gerangschikt op leesniveau, dan kan ieder kind een boek vinden dat bij hem/haar niveau past en aansluit bij de interesses. Zo kunnen niet-lezers lezers worden!

 

Want lezen is belangrijk
Thuis en op school voorgelezen worden is van groot belang voor de taalontwikkeling van (jonge) kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een kind dat graag en goed leest en zijn of haar weg weet in de media meer kansen heeft op de arbeidsmarkt later. Bovendien is een lezend kind taalvaardiger. Een kind dat een kwartier per dag leest of wordt voorgelezen leert maar liefst 1000 nieuwe woorden in een jaar. Het lezen van boeken kan een belangrijke en ontspannen manier zijn om de taalvaardigheid van kinderen uit te breiden. 

Het lenen van boeken is helemaal gratis.

Om de boeken gratis te kunnen lenen is het noodzakelijk om het toestemmingsformulier in te vullen omtrent het delen van persoonsgegevens. Klik hier om het formulier te downloaden. 

 

Belangrijke documenten 

Toestemmingsformulier

Regels

Onze leesconsulent

Wij zijn een IPC school!! 

Op IKC De Geluksvogel vinden wij de samenhang tussen de vakken van groot belang voor onze leerlingen. Vooral vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur lenen zich uitstekend voor een thematische aanpak.  Wij maken voor deze wereld oriënterende vakken gebruik van het “International Primary Curriculum (IPC) onderwijs”. Dit programma is van oorsprong ontwikkeld om kinderen van de Shellmedewerkers in het buitenland de kans te bieden Nederlands en Engelstalig onderwijs in het buitenland te volgen. Inmiddels is dit onderwijsconcept door de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en IPC Nederland vertaald en herschreven voor de Nederlandse scholen. Het concept is goedgekeurd door de Nederlandse Onderwijsinspectie.

De vakken taal, lezen en rekenen zijn de basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster vullen en die buiten het IPC staan. Alle andere vakken en vakgebieden maken deel uit van het International Primary Curriculum (IPC).

Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde Units. Voor elke bouw (Milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort, die de leerkrachten zelf vormgeven zodat deze aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De keuze van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld.  
 
In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed wordt. 

 

De Mileposts
De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdniveaus. Deze worden Mileposts genoemd. Wij werken met de Milepost 1: niveaugroep 3-4, Milepost 2: niveaugroep 5-6 en Milepost 3: niveaugroep 7-8. De niveaugroepen 1 en 2 zullen leerstijlen van IPC inpassen in hun al aanwezige thematisch werken met behulp van de methodeSpeelplezier. Bij elke Milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben tegen het einde van het schooljaar. We bepalen steeds de keuze van de units voor een Milepost voor een periode van twee jaar, waarbij we erop letten dat alle vakgebieden in die periode min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde komen.

In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen:

Vakinhoudelijke doelen:leerdoelen voor alle verschillende vakken.
Persoonlijke doelen:leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden
Internationale doelen:leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief .


IPC en vakgebieden
In het IPC worden de volgende vakken geïntegreerd aangeboden:
Natuurkunde en biologie, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappelijke verhoudingen, Tekenen, Handvaardigheid en Muziek

 

Ouderbetrokkenheid
Voordat aan een nieuwe ‘unit’ begonnen wordt, wordt er in onze nieuwsbrief een informatiebrief met een uitleg over de inhoud en de doelen van de unit opgenomen. Zo krijgt u een goed idee van waar uw kind mee bezig is en kunt u helpen en stimuleren, bijvoorbeeld met het verzamelen en meenemen van materialen. Ook worden regelmatig ouders gevraagd om op school iets te komen vertellen of mee te helpen met een activiteit, of om te komen kijken naar een afsluiting van een thema.
 
Hersenvriendelijk leren
Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen.

Wat is er nog meer te vermelden over het IPC? 
- Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs. 
- De  onderwijs-inspectie heeft het IPC goedgekeurd. 
- De IPC Units zullen vooral in de middaguren gegeven worden.
- ’s-Ochtends concentreren we ons vooral op de basisvakken 

Meer informatie kunt u vinden via IPC-Nederland

Eco-School

IKC De Geluksvogel is een Eco-School. Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er al meer dan 17.000 Groene Vlaggen uitgereikt op ruim 51.000 scholen in 67 landen. 
Eco-Schools is gebaseerd op het principe ‘student-led change’. Dat betekent dat leerlingen een belangrijke rol vervullen in de verandering die een school ondergaat. 
Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. Zij maken duurzaamheid bespreekbaar en brengen de school in beweging naar een nieuwe situatie. Dit leidt tot verrassende inzichten en maatregelen die echt effect sorteren. De leerlingen enthousiasmeren medeleerlingen, schoolpersoneel en ouders en zo vormen zij het begin van de verandering. 

 

Eco-Schools helpt om afzonderlijke projecten onder één vlag te brengen en bevordert daarmee een integrale aanpak van duurzaamheid op school (‘whole-school approach’). Eco-Schools streeft ernaar dat de aandacht voor duurzaamheid is ingebed in het onderwijs, de organisatie en de omgeving van de school. Met behulp van concrete werkboeken, vragenlijsten en scans werken leerlingen, leerkrachten, conciërge en begeleider van het Centrum Voor Natuur Educatie Maastricht samen om dit op IKC De Geluksvogel te bereiken. Deze methodiek is gebaseerd op ISO 14001. Kern van de ISO-systematiek is dat de organisatie zélf aangeeft wat die gaat doen en dat gemonitord wordt of de gestelde doelen worden gehaald en de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd. 

 

Op dit moment mogen wij met trots mededelen dat wij het bronzen, het zilveren certificaat én de groene vlag behaald hebben!

Gezonde school

Het vignet Gezonde School

De ‘Gezonde School’ is een landelijke aanpak die structureel bijdraagt aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers van de school.
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk.

 

Bewegen & Sport
Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn wij in het bezit van het vignet Gezonde School binnen het thema ‘bewegen & sport’. In februari 2019 hebben succesvol een aanvraag gedaan om de titel Gezonde School ook voor de komende 3 jaar te mogen dragen. 
Binnen het thema ‘bewegen & sport’ voldoen we aan alle criteria. Dit betekent dat wij extra veel waarde hechten aan bewegen. Dit laten we o.a. zien doordat de gymlessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht, er is naschools sportaanbod waar alle leerlingen aan kunnen deelnemen en we organiseren elk jaar een sportdag.  

 

Voeding
Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn we in het bezit van een tweede vignet Gezonde School; voeding. We hanteren op onze school een voedingsbeleid, traktatiebeleid en een waterbeleid. Deze beleidsstukken zijn verderop te vinden.

 

Relaties & Seksualiteit
In schooljaar 2018-2019 zijn we ons verder gaan verdiepen binnen de Gezonde School aanpak. Vanaf dat moment zijn we extra aandacht gaan besteden aan het thema relaties en seksualiteit. We gebruiken op school in alle groepen de methode ‘Kriebels in je Buik’ om les te geven over dit thema. 

 

Welbevinden
In het schooljaar 2020-2021 hopen we daarnaast het vignet te behalen voor het thema welbevinden. We besteden hier als school al veel aandacht aan, bijvoorbeeld door de gouden regels die we hanteren. We vinden dit dan ook een belangrijk thema omdat we willen dat alle kinderen zich bij ons op school prettig en veilig voelen.

 

Afspraken en beleid

 

Bewegingsonderwijs

Als Gezonde School vinden wij bewegingsonderwijs heel belangrijk. De niveaugroepen 3 t/m 8 krijgen 2x per week les van een vakleerkracht hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Basislessen’. De niveaugroepen 1 en 2 krijgen les van hun eigen coach en er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Basislessen in het speellokaal’. Deze methodes vormen een doorlopende leerlijn voor de niveaugroepen 1 t/m 8.

 

Afspraken gymles niveaugroep 1 + 2:
Gymschoentjes met klittenband voorzien van naam. Deze blijven op school.

 

Niveaugroep 3 t/m 8:

Gymkleding: Een (aparte) gymtas met daarin de gymkleding: gymschoenen, broekje en t-shirt. 
Veiligheid

Sieraden (lange oorbellen, kettingen, ringen, armbanden, horloges) worden niet gedragen tijdens de gymles. Deze kunnen voordat de les begint in een kast worden gelegd, zodat deze veilig worden bewaard. Op het einde van de les kan elke leerling zijn/haar sierraden weer pakken.
Het dragen van een bril is op eigen risico. Indien de bril wordt afgezet, kan deze ook in de kast worden gelegd tijdens de gymles.
Lange haren dienen tijdens de gymles vast gemaakt te worden.
Indien een leerling deodorant gebruikt dan moet dit een roller zijn en niet een spuitbus.


Hygiëne: 
De gymkleren gaat mee naar huis na elke gymles. In de gymles wordt gecheckt of de kinderen de gymkleding dragen. Wanneer een kind regelmatig geen gymkleding heeft, zullen we dit met ouders bespreken tijdens bijv. een IOP-gesprek.

Voor meer info over bovenstaande kunt u terecht bij onze coördinator Sport & Gezondheid Stijn Keulen, s punt keulen apestaart mosalira punt nl

 

Voedingsbeleid
Wij vinden het erg belangrijk dat er gezond wordt gegeten en dat er voldoende water wordt gedronken. Hierover hebben wij, in samenspraak met onze MR, een voedings- en traktatiebeleid opgesteld. Waarschijnlijk ziet u het op school ook steeds vaker, kinderen die stevig zijn of kinderen met overgewicht. Het aantal kinderen met overgewicht is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op volwassen leeftijd en kan leiden tot veel gezondheidsproblemen. Daarbij hebben kinderen met overgewicht het vaak moeilijker op school.  Het aanleren van gezonde eet- en beweeggewoonte is voor kinderen de beste garantie voor een lang en gezond leven. Daar willen we als school een positieve en actievere rol in gaan spelen. In samenwerking met onze MR hebben we daarom onderstaand beleid opgesteld. 
Het voedingsbeleid geeft u richtlijnen die we als school hanteren met betrekking tot:  

De gezonde pauzehap 
De drank op school 
De lunch tijdens het overblijven (TSO)  
Verjaardagen van kinderen op school 
Bijzondere vieringen

De nieuwe voedingsregels op school zijn opgesteld volgens de richtlijnen van het voedingscentrum.


De gezonde pauzehap
Een pauzehap is niet bedoeld als een hele maaltijd. Het moet niet te groot zijn en niet te veel calorieën bevatten. Let op de algemene voedingsregels van de schijf van vijf: eet gevarieerd, niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente en fruit en ga veilig met voedsel om. 
De schijf van vijf is te vinden via: https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx

Geschikte pauzehappen zijn:

(Volkoren)biscuit, zoals 1 Evergreen of 1 Sultana. (Niet een heel pakje!) 
Fruit, zoals een mandarijn, banaan, appel, peer, meloen, pruim, kiwi of druiven
1 rijst- of meergranenwafel 
Ontbijtkoek (naturel) 
Mini-krentenbol
Eierkoek
Soepstengel
De drank op school 
Het lijkt voor ouders zo gemakkelijk, om pakjes drinken of frisdrank mee te geven naar school. Maar deze vriendelijk ogende drankjes voor kinderen zijn goed voor een suikerinname van gemiddeld 6 kilo per kind per jaar. Terwijl er iets bestaat wat veel makkelijker én gezonder is: Drinkwater uit de kraan! Als water drinken op school de norm zou zijn, zal dat enorm bijdragen aan gezond gewicht onder leerlingen. Nederland behoort tot de top van de wereld op het gebied van kraanwaterkwaliteit. Voordat kraanwater uit de kraan stroomt, is het gezuiverd met de modernste technieken. Kraanwater bevat mineralen die ons lichaam nodig heeft en is de goedkoopste dorstlesser. En het mooiste: het is overal beschikbaar. Basisschoolkinderen hebben elke dag zo’n liter vocht nodig.

Wist u dat het belangrijk is dat kinderen ook tijdens schooltijd voldoende drinken? Ze kunnen zich namelijk beter concentreren wanneer zij genoeg drinken. Fijn voor de kinderen én goed voor de schoolprestaties. Dit zijn goede redenen waarom we er als school voor gekozen hebben om vanaf schooljaar 2017-2018 over te stappen op kraanwater als drinken op school. Alle kinderen krijgen van school een persoonlijke bidon die aan de kraan gevuld kan worden. Deze bidons blijven te allen tijde op school en worden gereinigd zodat ze goed schoon blijven. Naast het gezondheidsaspect heeft deze aanpak nog meerdere voordelen: geen lekkende bekers meer, geen afval van verpakkingsmateriaal als flesjes en pakjes, het is goedkoop en er is altijd voldoende drinken aanwezig. 

 

De lunch tijdens het overblijven (TSO) 
Voor het overblijven gelden dezelfde regels qua drank en er moet in ieder geval brood worden meegegeven, bij voorkeur volkorenbrood of anders bruinbrood (als afwisseling mag een mueslibol of knäckebröd meegegeven worden), besmeerd met halvarine en vooral niet te vet beleg (ideeën voor broodbeleg: 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse, light zuivelspread, notenpasta zonder toegevoegd zout of suiker, pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker). Er mag geen snoep of koeken worden meegegeven. Al het afval wat er overblijft van meegenomen eten gaat weer mee naar huis. 


Verjaardagen van kinderen op school 
Als school vinden we het heel belangrijk om de verjaardag van kinderen te vieren. Hierbij moet het kind centraal staan en niet een traktatie (hoeveelheid of het geldbedrag). Dit heeft ons doen besluiten het trakteren door jarigen volledig af te schaffen. Hiervoor in de plaats zullen we kinderen zelf in het zonnetje zetten, zodat deze mooie dag zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Op de verjaardag van het kind, mag hij/zij de verjaardag vieren in de klas. Er wordt dan gezongen en alle kinderen kunnen de jarige feliciteren. Op deze manier staat het kind centraal tijdens zijn/haar verjaardag. Traktaties voor en door leerkrachten vallen ook onder dit beleid. 

 

Bijzondere vieringen 
Voor bijzondere vieringen maken wij een uitzondering. Het gaat om de volgende vieringen: Nieuwjaarsborrel, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Moederdag/Vaderdag, Schoolreis, Schoolkamp (groep 8), laatste schooldag. Tijdens deze vieringen wordt er door de ouderwerkgroep (OWG) van onze school een traktatie verzorgd. 

 

Relaties & seksualiteit


Methode
De lessen rondom dit thema worden aangeboden vanuit de methode ‘Kriebels in je Buik’. Deze methode is opgesteld door Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit en wordt aanbevolen door de GGD. De methode onderscheid 4 thema’s;

Sociale en emotionele ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
Seksuele weerbaarheid 
Voortplanting en gezinsvorming


Visie
We willen een school zijn die kinderen een positieve kijk op seksualiteit geeft, weerbaar maakt en waarden en normen bijbrengt, zodat zij nu en later verantwoorde keuzes maken in relatie en seksualiteit. Op deze manier wordt er met relationele en seksuele vorming de basis voor een gezonde seksuele ontwikkeling van de leerlingen gelegd zodat ze:

Zich ontwikkelen tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen.
Zich bewust zijn van eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden.
Verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van relaties en seksualiteit.


Beleid
Jaarlijks geven we minimaal 4 lessen over relaties en seksualiteit geven in groep 1 t/m 4 en vanaf groep 5 t/m groep 8 jaarlijks minimaal 8 lessen. Naast de lessen uit deze methode besteden we elk schooljaar extra aandacht aan dit thema tijdens de ‘Week van de Lentekriebels’.
Hierbij sluiten we aan bij de pedagogische doelstellingen van de school. Daarnaast dragen we zorg voor bijscholing van leerkrachten op het onderwerp, zodat elke leerkracht vragen van leerlingen over het onderwerp kan beantwoorden. 

Download documenten

Terug naar de vorige pagina

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren